એપોલો સ્પેક્ટ્રા
અલી ખમીસ

હું દર્દી અલી ખમીસ છું, મેં મારી ડાબી આંખ માટે એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલમાં મારી સર્જરી પૂર્ણ કરી છે અને મારી જમણી આંખની પણ એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલમાં સર્જરી કરવામાં આવી છે. મારી બંને આંખોની સર્જરી સફળ છે અને તમામ સ્ટાફ અને ડૉક્ટરો મદદરૂપ છે. અપોલો હોસ્પિટલમાં મારો અનુભવ સારો છે.

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક