એપોલો સ્પેક્ટ્રા

એક હોસ્પિટલ શોધો

ચેમ્બુર, મુંબઈમાં શ્રેષ્ઠ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
મુંબઈ - ચેમ્બુર

ઉજાગર કમ્પાઉન્ડ, સામે. દેવનાર બસ ડેપો મુખ્ય ગેટ, દેવનાર, ચેમ્બુર, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400088

સ્થાન નકશો
24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.6)
તારદેવ, મુંબઈમાં શ્રેષ્ઠ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
મુંબઈ - તારદેવ

156, ફેમસ સિને લેબ્સ, એવરેસ્ટ બિલ્ડિંગની પાછળ, તારદેવ મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400034

સ્થાન નકશો
દરરોજ 8:00 AM - 8:00 PM

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.7)
કાર્ડ છબી કેપ
મુંબઈ - ચેમ્બુર

ઉજાગર કમ્પાઉન્ડ, સામે. દેવનાર બસ ડેપો મુખ્ય ગેટ, દેવનાર, ચેમ્બુર, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400088

08448440991

24 કલાક ખોલો

24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.5)
કાર્ડ છબી કેપ
મુંબઈ - તારદેવ

156, ફેમસ સિને લેબ્સ, એવરેસ્ટ બિલ્ડિંગની પાછળ, તારદેવ મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400034

08448440991

દરરોજ 8:00 AM - 8:00 PM

24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.5)

અમારા શહેરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક