એપોલો સ્પેક્ટ્રા
આરુષ ગુલાટ

સમસ્યાઓનું કારણ બને છે. આનો ઉકેલ એક સર્જરી હતો અને અમારા ડૉક્ટરે અમને એપોલો સ્પેક્ટ્રામાં સર્જરી કરાવવાની સલાહ આપી. અમે મારા પુત્રને 2જી જાન્યુઆરી 2018ના રોજ વહેલી સવારે એપોલો સ્પેક્ટ્રામાં દાખલ કરાવ્યો. અમે જે આતિથ્યનો અનુભવ કર્યો, નર્સો, સ્ટાફ અને ખોરાક પણ, બધું જ પ્રશંસનીય હતું. મારો પુત્ર હવે બધુ સારું અનુભવી રહ્યો છે અને તે બધુ તમારા કારણે છે. અમને વિશેષ સારવાર આપવા બદલ હું ખરેખર સ્ટાફના તમામ સભ્યો, પેન્ટ્રી સ્ટાફ, રક્ષકોનો આભાર માનું છું. તે એક જબરજસ્ત અનુભવ હતો. તમને લોકો માટે અભિનંદન!

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક